Karunalaya, schoolrugzakken

Karunalaya heeft in principe geen 'home' waar kinderen die op straat hebben geleefd, permanent kunnen wonen. Als Karunalaya voormalige zwerfkinderen opvangt, streeft de leiding ernaar naar verloop van tijd deze kinderen weer met hun ouders te herenigen. De redenen dat deze kinderen weglopen zijn divers: mishandeling, overlijden of ziekte van ouders. Het duurt vaak maanden eer kinderen onder begeleiding van stafleden weer contact opnemen met familie, vaak duurt dit jaren. Hier worden zij intensief in begeleid.

De opgevangen kinderen krijgen eerst onderwijs in het opvanghuis om hen klaar te stomen voor het reguliere onderwijs. Ze ontvangen schooltassen met leermiddelen. Ook kinderen met arme ouders uit de buurt (vissersfamilies en dakloze gezinnen; pavement dwellers)  krijgen deze schooltassen.

Voor het volgende schooljaar (2024-2025)  wordt deze actie opnieuw gevoerd. Voor 600 schooltassen met pennen, schriften, lineaal, geodriehoek etc. is een bedrag nodig van €5666,- nodig. Wilde Ganzen heeft aangegeven deze actie weer te willen steunen met een 50%-premie. Daar zijnr we erg dankbaar voor. Dit betekent dat Wilde Ganzen een premie geeft van €1889 en Stichting Amaidhi €3777 dient in te zamelen.

De Parochiële Caritas van de Johannes XXIII Parochie doneerde ten behoeve van dit doel, net als voorgaande jaren,€1.000,-. Kringloopwinkel Vraag en Aanbod uit Wijchen heeft €1000,- toegezegd.

Dit jaar ontvangen  kinderen van de bovengenoemde parochie weer het vormsel. Stichting Amaidhi verzorgt voor hen in Beuningen een workshop en voorlichting over de situatie van (zwerf)kinderen in India.  De vormelingen gaan middels heitje voor een karweitje geld inzamelen. Leuk is dat ze ook tekeningen maken voor de kinderen in India die in het opvangcentrum van Karunalaya verblijven, zoals bij de voorgaande vormselvieringen steeds gebeurde.

Een bedrag van €641,- stond nog gereserveerd uit 2023 voor deze actie. We zijn ook blij met de bijdrage van de erven van een trouwe donateur voor dit doel en een echtpaar dat zich gecommitteerd heeft dit jaar opnieuw €300,- bij te dragen.  We bedanken alle donateurs alvast! En we wensen de jongeren die het vormsel gaan ontvangen een inspirerende tijd toe!

Zwerfkinderen bevinden zich veelal op straat of op treinstations in Chennai. Samen met de politie vangen stafleden van Karunalaya deze kinderen op om te voorkomen dat ze in verkeerde handen vallen zoals bijvoorbeeld van pooiers. Bij aanvang van de opvang komen de kinderen terecht in het opvanghuis voor de meisjes of voor de jongens. Een fase van resocialisatie breekt aan waarin de kinderen weer wennen aan de regelmaat van het leven in een huis. Vaak hebben kinderen immers maanden, of soms jaren op straat geleefd en veel onveiligheid ervaren. Karunalaya biedt hen behalve liefdevolle verzorging, een vaste dagstructuur en ze krijgen eigen verantwoordelijkheden zoals bijvoorbeeld het wassen van hun kleding.  Ook gaan ze dagelijks voetballen of doen mee met cricketgames.

In het opvanghuis is een docent die een schakelklas leidt waardoor ze weer leren om les te krijgen en huiswerk te maken. Na verloop van tijd kunnen ze naar een echte (regerings)school gaan. De overheid biedt kinderen tot 11 jaar gratis onderwijs: schoolgelden en boeken worden betaald. Van ouders wordt verwacht dat deze een schooltas met een dik schrift, pennen en potloden en andere schoolmaterialen, een blauw en een wit (sport)schooluniform zelf betalen. Echter, bij de voormalige zwerfkinderen zijn de ouders uit beeld dus krijgen deze kinderen deze spullen niet. Ook de pavement dwellers, families die dakloos zijn en op de stoep wonen en arme vissersfamilies in de buurt hebben hiervoor het geld niet. Het gevolg is dus dat al deze kinderen zonder deze educatieve materialen niet naar school kunnen gaan.

Vandaar dat Stichting Amaidhi sinds 2000 de aanschaf van 500 schooltassen met inhoud steunt. De impact van dit project is enorm; het zorgt ervoor dat kinderen naar school gaan en voorkomt dat kinderen drop out worden en kinderarbeid gaan verrichten. Stafleden van Karunalaya geven ook voorlichting aan de ouders van deze kinderen over het belang van school en de illegaliteit en schadelijkheid van kinderarbeid. De laatste jaren worden er 600 schooltassen gedistribueerd. Als er tijdens een actie meer geldgevers, zijn kunnen er extra voorzieningen aangeschaft worden zoals schooluniformen en schoenen. Ook zijn er zo bijvoorbeeld eerder twee gemotoriseerde riksja's gefinancierd en kon een een educatief kamp betaald worden.

Sinds 2000 steunt de parochie Johannes XXIII dit project. Kinderen die het vormsel doen die afkomstig zijn uit Beuningen, Ewijk, Weurt en Winsen zamelen geld in voor de schooltassen. Samen met de vormselwerkgroep van de parochie organiseert Amaidhi een workshop waarin voorlichting wordt gegeven over dit project. Zo leren de kinderen hier over het leven van een voormalig straatkind in India en worden er over en weer tekeningen uitgewisseld. De laatste jaren vindt het vormsel een keer per 2 jaar plaats. Ook de collectes worden vaak aan dit doel besteed. Sinds 2019 doneert de Parochiële Caritas van deze parochie ook jaarlijks het bedrag van €1000,-. Dit bedrag is zeer nodig en welkom aangezien het steeds moeilijker wordt om fondsen te werven voor dit project.

Stichting Amaidhi was ook erg blij met de bijdrage van de jeugdschaakclub Millingen die jaarlijks het Tinnen Roos schaaktoernooi organiseerde. Deze schaakclub is inmiddels opgeheven.
Tweedehandswinkel Vraag en Aanbod heeft de laatste jaren telkens een bijdrage van 750,-of 500,- gegeven, hetgeen zeer wordt gewaardeerd. De medewerking van Wilde Ganzen zorgt ervoor dat alle ingezamelde euro's vermeerderd worden met 50 eurocent. Zonder Wilde Ganzen zou het niet mogelijk zijn dit project jaarlijks te realiseren.

Waarom blijft het nodig 600 kinderen jaarlijks een tas met schoolspullen te geven? Dit is de meerwaarde van dit project zoals dr. Paul Sunder Singh dit verwoordt:

 • 4,981, kinderen hebben hier in de periode van 2006-2019 voordeel van gehad (het project loopt sinds 2000)
 • Geen van deze 4,981 kinderen is daardoor een school drop out geworden: ze hebben allemaal elementary education voltooid: een schoolopleiding tot hun 13e jaar
 • 530 kinderen  hebben hun opleiding tot en met 10th standard, (16 jaar) afgemaakt,  320 kinderen hebben higher secondary school voltooid (18 jaar)
 • 205 kinderen  volgden een  undergraduation/bachelor opleiding (HBO),  29 kinderen behaalden een master diploma/postgraduation
 • 288 kinderen gingen in de periode van 2007-2019 voor het eerst naar school
 • 2010 tot 2017: 225 kinderen die eerder kinderarbeid verrichten en dus  dropouts waren, werden uit deze situatie gered en gingen naar school
 • Ouders die dakloos zijn en op de stoep of in een sloppenwijk wonen ervaren de tas met inhoud als een grote steun in de rug omdat ze die niet kunnen betalen. Educatieve materialen met het logo van Amaidhi op de rugzak zijn een grote hit in de wijken!
 • ouders waarderen de goede kwaliteit van de school materialen. Bijvoorbeeld de schooltas gaat een heel jaar mee.
 • de stafleden van Karunalaya identificeren steeds nieuwe wijken waar arme families wonen die deze voorziening goed kunnen gebruiken.  Hun kinderen worden dan toegelaten tot dit project waardoor zeker gesteld wordt dat ze regelmatig naar school gaan. De laatste jaren is het aantal kinderen dat een schooltas ontving van 500 naar 600 gestegen.
 • Het blijft niet bij het uitdelen van schooltassen met inhoud: stafleden van Karunalaya monitoren ook de schoolgang van de kinderen en geven naschoolse bijles om zo er zeker van te zijn dat de kinderen naar school blijven gaan.
 • Door de distributie van de educatieve materialen door Karunalaya, raken docenten van scholen bekend met het werk van Karunalaya. Dit werkt positief; als Karunalaya een kind aanmeldt voor een school wordt hij/zij ook toegelaten en krijgt alle support.
 • Ouders hebben het vertrouwen dat Karunalaya de educatie van hun kind ondersteunt door deze verstrekking van educatieve materialen.  Ieder jaar zien ze uit naar onze support bij de aanvang van het schooljaar.
 • De kosten van het dagelijks levensonderhoud zijn erg gestegen maar het inkomen van families die dakloos zijn en op de stoep en in de sloppenwijken wonen is niet verhoogd. In de strijd om het dagelijks bestaan, om genoeg voedsel voor een gezin te bemachtigen is educatie een sluitpost. Onze ondersteuning is een boost voor de ouders om te garanderen dat hun kinderen naar school gaan ondanks de armoede waarin deze families verkeren.
 • Kinderen verheugen zich er altijd op om hun schooltas te ontvangen en openen die vol spanning om te kijken wat er in zit. Dat is het geluk dat ze ervaren als ze ieder schooljaar deze educatieve materialen krijgen. Ze zijn trots dat ze naar school gaan.

Het schooljaar in India start in juni en loopt door tot april. Hieronder  leest u over het verloop van de acties waarbij de meest actuele acties bovenaan de pagina worden geplaatst:

Voor het schooljaar 2023-2024 dat startte in juni 2023 was de actie wederom succesvol. Amaidhi betaalde hiervan €3647,- en Wilde Ganzen droeg hieraan €1823,- bij. Wilde Ganzen voegde een meerwaarde premie bij alle ingezamelde bedragen van 50%. Dit schooljaar is begonnen in juni 2023. Deze keer was een bedrag van €5470 euro nodig om 600 schooltassen met inhoud te kopen. Die zijn weer verdeeld onder de kinderen. Een echtpaar heeft €300 voor deze actie gegeven en zal dit ook komende jaren doen. Giften ter waarde van €500 van de Stichting Crossing Borders uit Druten en €2.000 van een anoniem donorstichting werden eveneens ontvangen. De parochie Johannes XXIII in Beuningen doneerde weer via de Vastenactiecollectie, dit keer €288,59 en de Parochiële Caritas van deze parochie schonk wederom €1000,-. Daarnaast droeg kringloopwinkel Vraag en Aanbod uit Wijchen €500 euro bij.  De familie van een trouwe donateur die helaas overleden is doneerde een gift voor de komende actie (zie actie 2024-2025 bovenaan de pagina). Hartelijk dank! Doordat er na de distributie van de schooltassen nog bedragen binnenkwamen, kon een bedrag alvast voor de actie van 2024-2025 gereserveerd worden.

Schooljaar 2022-2023: Dit schooljaar is in juni  2022 begonnen. Karunalaya heeft met onze steun 600 schooltassen met inhoud ter waarde van €5163,93 gekocht en uitgedeeld. Wilde Ganzen gaf op elke euro die Stichting Amaidhi inzamelde 0,50 euro premie en droeg zo €1721 bij. Het bedrag dat Stichting Amaidhi bijeenzamelde is €3.442,61. De ZWO Ontmoetingskerk in Rijssen doneerde €60. Vanuit een afscheid van een docent die met pensioen gaat is meer dan 300 euro binnengekomen. De organist van de Wijchense parochie De twaalf Apostelen gaf €350. Ook de Parochiële Caritas van de Johannes XXIII Parochie heeft €1.000 gedoneerd.  In 2022 waren er 7 vormelingen die het vormsel in mei ontvingen en geld inzamelden voor deze actie: €676. Zij kregen door bestuursleden van Amaidhi een workshop aangeboden. De kinderen en ook ouders waren enthousiast.  De  kerkgangers brachten €482 bijeen. Begrijpelijkerwijs kon het schaaktoernooi van de jeugdschaakclub Millingen niet doorgaan in 2021 en ook Tweedehands Winkel Vraag en Aanbod, die jaren achtereen dit project steunde met bijdragen van 750 of 500 euro, werd getroffen door de lockdowns waardoor ook hun steun wegviel in 2021 net als in 2020.  Alle giften waren  welkom en werden voor 100% besteed aan dit project. Hartelijk dank!!

Schooljaar 2021-2022: Voor het schooljaar 2021-2022  zijn 600 schooltassen met inhoud uitgedeeld ter waarde van 5137,-.Wilde Ganzen gaf weer een meerwaarde premie op alle ingezamelde donaties waardoor alle euro's 1,50 waard werden. Door de lockdown ten gevolge van Corona kan Amaidhi begrijpelijkerwijs dit keer niet rekenen op een bijdrage van Tweedehandswinkel Vraag en Aanbod noch op de Jeugdschaakvereniging Millingen. Gelukkig heeft de Parochiële Caritas al 1000,- gegeven waarvoor we erkentelijk zijn. De vormelingen van de Johannes XXIII Parochie hebben ook last ervaren van de lockdown; hun vormsel dat in 2019 zou plaatsvinden is nu maart 2021 gevierd. Van harte proficiat! Het geld  dat zij bijeenzamelden was 1162,-. We willen jullie hierbij van harte bedanken! Stichting Amaidhi streeft ernaar voor het komende schooljaar 2022-2023 nog geld bijeen te krijgen. ZWO van de Ontmoetingskerk in Rijssen heeft de eerste 60,- al gegeven.

Schooljaar 2020-2021: Doordat deze actie meer opleverde dan we in eerste instantie verwachtten, vanwege de participatie van het stadsklooster Mariken (voorheen de Boskapel) en de Twaalf Apostelen parochie in Wijchen, konden we geen 600 maar 800 schoolrugzakken kopen. Plus schooluniformen voor 100 kinderen en schoenen voor 60 kinderen.  Een dirigent die ook in de Johannes XXIII Parochie een koor dirigeert, doneerde vanuit de Twaalf Apostelen Parochie 425 euro waar we erg dankbaar voor zijn.
We zijn ook blij met de geweldige respons op de adventsactie in stadsklooster Mariken (voorheen de Boskapel) en de aankoop van schilderijen van Theo Thier. Collectes van Stadklooster Mariken brachten maar liefst 687,50 euro op. Twee bestuursleden van Amaidhi hebben hier een korte toelichting op het project gehouden. De schilderijen die we hebben verkocht, leverden 710 euro op. Aan losse giften is via de Amaidhi-rekening 320 euro binnengekomen. .
Ingezameld via Stadsklooster Mariken is 1717,50, hetgeen vermeerderd is door Wilde Ganzen tot 2576,25 euro. De schaakvereniging Millingen doneerde 81,-. Onze vaste gulle gevers, de Johannes XXII Parochie bracht 858,90 euro bijeen waarvoor eveneens dank en ook de Parochiële Caritasgift van 1000 euro werd hieraan besteed. Dank eveneens aan Wilde Ganzen die overal een premie van 50% aan toevoegde.

Schooljaar 2019-2020:  Kinop foundation doneerde 1500,- en kringloopwinkel Vraag en Aanbod in Wijchen 750,-. een gulle donateur uit Beneden-Leeuwen doneerde de opbrengst van haar feest , 675,- ook aan deze actie. Eind februari vond een viering in de kerk van Leur plaats waarin de straatkinderen en de schooltassen met inhoud centraal stonden. Het thema was: 'alle beetjes helpen'. Hierbij is 260,- opgehaald. In april heeft de Jeugdschaakvereniging Millingen het toernooi De Tinnen Roos gehouden waarbij een deel van het inschrijfgeld naar deze actie gaat. Dit werd 58,-. De Corneliuskerk van de Johannes XXIII Parochie heeft dit jaar 2019 geen vormsel gehouden. Echter, in de vieringen met Pasen is gecollecteerd en het grote bedrag van 1110,05 opgehaald. Voor al deze bijdragen zijn we zeer erkentelijk! Wilde Ganzen heeft besloten op deze schooltassenactie weer een premie van 50 % te geven zodat alle euro's vermeerderd worden met 0,50. Geweldig! Hierdoor kunnen dit schooljaar 600 arme kinderen schooltassen ontvangen voor een bedrag van 5200,-.

Voor de voorafgaande jaren mochten we weer een beroep doen op Wilde Ganzen, de Johannes XXIII Parochie en de schaakvereniging Millingen, waarvoor grote dank! Voor het schooljaar 2017-2018 hebben twee fondsen dit project ondersteund: Hazewinkel foundation met 1500 euro en Stichting Van Leek 2351 euro waar we erg blij mee zijn. Stichting Van Leek maakte voor Karunalaya een uitzondering en heeft voor het schooljaar 2018-2019 nogmaals gedoneerd, dit maal 1551 euro.

Voor de actie van 500 schooltassen heeft de Willem Meindert de Hoop stichting 4635 euros gegeven waarvoor hartelijk dank! Vraag en Aanbod heeft in 2013 en 2014 voor dit project 500 euro gedoneerd.

Van de voormalige vormelingen zijn er nu al twee na hun eindexamen van de middelbare school naar India gereisd. Erik van Oosterhout en Juus van Haren hebben beiden een aantal maanden bij Karunalaya gewoond en gewerkt. Erik was in 2010 in Chennai, Juus in 2012/2013.

 

Schooltassen Karunalaya
photo4
wilde_ganzen_logo_2019_compact_pay-off
PaulSunderSinghmetschooltas
Paul SunderSingh
sitebezoekpaul
vormelingen2013
karunalayaschooltas_website
karunalaya_dierenverblijf_website
vraagenaanbodcheque14
karunalayasite1
6f79a35a-392d-4cac-a523-cd78de3c88d2
logowk
the-girls-from-chennai-have-all-had-a-difficult-past-but-now-through-sport-they-are-building-a-future.-1-1152x603
karunalayarugzakpavement_site
icoonfoto shelter
tsunamiedution2_website
img_3743
img-20180523-wa0005
Straatkinderenmetrugzakjes2